فروش برتر

کابینت مخابراتی در فضای باز

پیشرو چین است کابینت مخابرات در فضای باز 54U ، کابینه مخابرات خارجی 1700 میلی متر ، کابینت مخابرات در فضای باز 1800 میلی متر بازار محصول